TEFSIR

TEFSIRI NË KOHËN E TABIINJVE

TEFSIRI NË KOHËN E TABIINJVE Prof. Sabri Bajgora Frytet e mësimeve të ashabëve do të përcillen edhe tek gjenerata e tabiinjve, sepse çlirimet e mëdha islame që u bënë në kohën e katër hulefai-rrashidinëve, bënë që shumë prej ashabëve të njohur të shpërndaheshin gjithandej në provincat e reja islame, dikush si mëkëmbës, të tjerë si ministra e këshillëtarë e disa ...

Read More »

TEFSIRI NË KOHËN E SAHABËVE

TEFSIRI NË KOHËN E SAHABËVE Prof. Sabri Bajgora Allahu xh.sh. i zbriti Kur’anin famëlartë të Dërguarit të Tij, udhëzim të qartë dhe dritë e cila do t’i ndriçojë rrugët e njerëzimit deri në Ditën e Gjykimit. I Plotfuqishmi e urdhëroi të dërguarin e Tij që këtë Kur’an t’ua sqaronte shokëve dhe ymetit të tij, kur i thotë: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ...

Read More »

TEFSIRI I KUR’ANIT NË KOHËN E RESULULLAHUT S.A.V.S.

TEFSIRI I KUR’ANIT NË KOHËN E RESULULLAHUT S.A.V.S. Prof. Sabri Bajgora Allahu xh.sh. i zbriti Muhammedit a.s. Librin e shenjtë-Kur’anin, si mrekulli të patejkalueshme deri në momentet e fundit të jetës mbi këtë tokë, sepse ky është libër që thërret për besimin e vërtetë, duke u bazuar në studime, analiza dhe hulumtime në proceset natyrore të kësaj ekzistence. Pa dyshim, ...

Read More »

KUR’ANI DHE SHKENCA

KUR’ANI DHE SHKENCA “Ne atyre (mohuesve) do t’ua dëftojmë argumentet tona në horizonte, si dhe në vetveten e tyre, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ky (Kur’an) është i vërtetë. Vallë a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues i çdo gjëje “ (Fussilet 53) Islami si mesazhi i fundit hyjnor drejtuar njerëzimit, riktheu në mënyrën më ...

Read More »

GJITHËSIA DHE KUR’ANI

GJITHËSIA DHE KUR’ANI “A nuk e dinë (shohin) ata të cilët nuk besojnë se qiejt dhe toka ishin të ngjitura (një tërësi), e Ne i ndamë ato të dyja dhe nga uji kemi krijuar çdo gjë të gjallë, vallë a nuk besojnë?! (El Enbija…) Me zhvillimin e hovshëm të disiplinave shkencore e posaçërisht asaj të astronomisë, njeriu me ndihmën e ...

Read More »