Shkenca vërteton përse e ndaloi i Dërguari i Allahut edukimin e qenve në shtëpi

Shkenca vërteton përse e ndaloi i Dërguari i Allahut edukimin e qenve në shtëpi Çdo ditë shkenca zbulon atë që mbështet vërtetësinë e Profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë shkrim kemi një zbulim të ri shkencor. Gjithnjë në mësimet e Profetit, paqja e Allahut qoftë mbi të, gjejmë dobi, mbrojtje dhe siguri për ne, për ...

Read More »

Myslimanët e Preshevës ndihmojnë Lagjen e Trimave në Kumanovë

Myslimanët e Preshevës ndihmojnë Lagjen e Trimave në Kumanovë Sot më datë 02.06.2015 ( e martë )Këshilli i Bashkësis Islame Preshevë dërzoi të hollat e tubuara nga xhemati i xhamive të komunës së Preshevës në ditën e xhuma ( e premte ) për vellezrit në lagjen e trimave në Kumanovë pas luftës që ndodhi më 09.05.2015. Dhurimi i këtyre të ...

Read More »

Xhamitë më të njohura në botën islame

Xhamitë më të njohura në botën islame Xhamitë janë vende ku përmendet Zoti në mënyrë të vazhdueshme. Vend në të cilin besimtari vendoset përballë mëshirës së Krijuesit. Xhamia e lidh besimtarin me botën tjetër, mes fizikes dhe shpirtërores, një dritë që të udhëheq drejt botës së amshuar. Besimtari lidhjen me Krijuesin e tij mund ta vendosë kurdo në çdo kohë ...

Read More »

Thënie të çmuara të dijetarëve muslimanë

Thënie të çmuara të dijetarëve muslimanë Aid El-Karni “Ke kujdes se mos po e rëndit namazin në fund të listës së punëve tua ditore”. “Nëse nuk mund të ju ndihmosh të tjerëve apo të ju sjellësh ndonjë dobi atëherë së paku ndaloje vetën nga të kërkuarit ndihmën e tyre dhe ndaloje vetën nga të bërit keq. Kjo do të jetë ...

Read More »

KUR’ANI DHE SHKENCA

KUR’ANI DHE SHKENCA “Ne atyre (mohuesve) do t’ua dëftojmë argumentet tona në horizonte, si dhe në vetveten e tyre, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ky (Kur’an) është i vërtetë. Vallë a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues i çdo gjëje “ (Fussilet 53) Islami si mesazhi i fundit hyjnor drejtuar njerëzimit, riktheu në mënyrën më ...

Read More »

Turniri në Futsall organizuar nga Departamenti i të Rinjve-BIK

Turniri në Futsall organizuar nga Departamenti i të Rinjve-BIK Të shtunën më 30.05.2015 Departamenti i të Rinjve i BIK-ut për herë të dytë organizoi turnir në Futsall me këshillat e bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Në këtë turnir morën pjesë 21 ekipe. 1.KBI-Viti 2.KBI-Prizren 3.KBI-Suharekë 4.KBI-Preshevë 5.KBI-Prishtinë 6.KBI-Fushë Kosovë 7.KBI-Ferizaj 8.KBI-Dragash 9.KBI-Klinë 10.KBI-Istog 11.Drenas 12.KBI-Pejë 13.KBI-Lipjan 14.KBI-Podujevë 15.KBI-Kacanik 16.KBI-Kamenicë ...

Read More »

GJITHËSIA DHE KUR’ANI

GJITHËSIA DHE KUR’ANI “A nuk e dinë (shohin) ata të cilët nuk besojnë se qiejt dhe toka ishin të ngjitura (një tërësi), e Ne i ndamë ato të dyja dhe nga uji kemi krijuar çdo gjë të gjallë, vallë a nuk besojnë?! (El Enbija…) Me zhvillimin e hovshëm të disiplinave shkencore e posaçërisht asaj të astronomisë, njeriu me ndihmën e ...

Read More »

Biografia e Imam Ebu Hanifes

Biografia e Imam Ebu Hanifes Shkruan: Shejh Esad Muhamed Seid Es-Sagarxhi Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë vetëm All-llahut, Zotit të botëve, paqja dhe mëshira qofshin mbi zotërinë tonë Muhamedin i cili ka thënë: “Kujt ia dëshiron All-llahu të mirën, e mëson atë në fe”.[1] Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut dhe se Muhamedi është robi dhe i Dërguari ...

Read More »

Akaidi islam sipas Imam en-Nesefiut

 Akaidi islam sipas Imam en-Nesefiut   Fjala e përkthyesit   I   Krahas intensifikimit të shkrimeve me tematikë aktuale bashkëkohore, është obligim i patjetërsueshëm edhe studimi dhe prezentimi i veprave klasike të fesë islame, sidomos të diturisë së akaidit (el-‘akaid).Me këtë nënkuptojmë zbulimin dhe konservimin e dorëshkrimeve, pastaj përkthimin kritik, përpunimin dhe publikimin e dorëshkrimeve, qoftë tërësisht apo fragmentarisht.  Viteve ...

Read More »

El-Fikh’ul-Ekber

El-Fikh’ul-Ekber El-Fikh’ul-Ekber Imam Ebu Hanifeh r. a. الفقه الأكبرللإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت Përkthimi dhe komenti Nexhat S. Ibrahimi       Në emër të All-llahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!   [Baza e tewhidit dhe e asaj mbi të cilën ngritet besimi i vërtetë][1] أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَ مَا يَصِحُ اْلاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أنْ يَقُولَ: Esenca e tewhidit[2] (monoteizmit) dhe e ...

Read More »