FIKH

Tre gjërat që e ruajtën Islamin…

Tre gjërat që e ruajtën Islamin… Në sheriatin islam, tri gjëra që janë bërë pas vdekjes së Muhamedit a.s., po të mos ishin bërë, do të gjenim Islamin në emër, por pa përmbajtje, e ato janë : 1. Tubimi i Kur’anit në një vend ( në Mus’haf ) 2. Tubimi dhe shkrimi i haditheve në libra dhe 3. Themelimi i ...

Read More »

Abdesi (El Vudu): kusht për namaz (ibadet)

Abdesi (El Vudu): kusht për namaz (ibadet) Autor: Jusuf ZIMERI Me shprehjen “El vudu” abdes nënkuptojmë pastrimin specifik, i cili për në këtë botë është pastrim, e në të njëjtën kohë është edhe adhurim (ibadet), kurse në botën tjetër konsiderohet zbukurim.Në këtë pastrim përfshihet pastrimi i tri gjymtyrëve të trupit dhe mes’hi (prekja e kokës me dorë të lagur) e ...

Read More »

Formimi dhe respektimi i shkollave juridike islame, hap gjigant për unitetin e myslimanëve

Formimi dhe respektimi i shkollave juridike islame, hap gjigant për unitetin e myslimanëve. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Mr. Taxhedin Bislimi Të nderuar të pranishëm, Fillimisht më vjen mirë që ky takim i joni sot, ka një karakter fetar dhe shkencor islam, andaj më lejoni që me këtë rast të përuroj jo vetëm botimin e këtyre titujve por edhe organizatorët e këtij manifestimi, dhe ...

Read More »

Rëndësia e Haxhxhit

Rëndësia e Haxhxhit Prof: Lulzim HASANI Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut xh.sh, Krijuesit të gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i All-llahut qoftë mbi Muhammed Mustafan [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të ...

Read More »

Haxhillëku- Pelegrinazhi

Haxhillëku- Pelegrinazhi Haxhillëku- Pelegrinazhi Në shumicën e traditave të feve të mëdha, posaçërisht në krishterizëm, islam dhe hinduizëm, gjejmë pelegrinazhin e vendeve të shenjta. Ithtarët e besimeve përkatëse besojnë se në ato vende ke ndodhur diçka shumë e rëndësishme për fenë e tyre dhe shoqërinë: Aty lindi ose vdiq themeluesi i atij besimi, ose ka ndodhur një ngjarje mbinatyrore, ose ...

Read More »

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë Shkroi: Shejh Muhammed H. Abasumer Redaktoi: Hamud Alim Përktheu: Mustafa Musliu Artikulli origjinal nga Deoband.org Në emër të Allahut, Mëshirusit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit. Në kohën e fundit është në rritje numri i njerëzve injorantë dhe laik, të cilët të ndikuar nga një ideologji e caktuar, pretendojnë se namazin e taravisë ...

Read More »

Ezani ikameti dhe bërja e dhikri pas faljes së namazit gjatë Ramazanit

Ezani ikameti dhe bërja e dhikri pas faljes së namazit gjatë Ramazanit – Ezani: Thirrja e ezanit bëhet në çdo kohë të namazit, ezani thirret në këtë mënyrë: All-llahu ekberull-llahu ekber All-llahu ekberull-llahu ekber Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llahu Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah Esh-hedu en-ne Muhammeder Rasulull-llah Esh-hedu en-ne MuhammederRasulull-llah Hajje ales-salah Hajje ales-salah Hajje alel felah Hajje alel fellah All-llahu ...

Read More »

40 NXËNËSIT E MËDHENJ TË IMAM EBU HANIFES

40 NXËNËSIT E MËDHENJ TË IMAM EBU HANIFES Shkruan: Mufti Afzal Hoosen Elias Këshilli i Imam Ebu Hanifes funksiononte në atë mënyrë që, sa herë që një mesele arrinte në mesin e tyre, ajo do të diskutohej me muaj të tërë, vetëm e vetëm për të arritur në një përfundim koncenzual. Këshilli në fjalë ishte në shërbim të njerëzve dhe ...

Read More »

Pse e mëson fikhun e Ebu Hanifes?

Pse e mëson fikhun e Ebu Hanifes? Nëse dëshiron ta adhurosh Allahun në formën të cilën e dëshiron Allahu i madhëruar, duhet të veprosh komfor asaj që gjendet në kuran dhe synet,sepse normat sheriatike burojnë nga këto dy burime;kurani fisnik dhe syneti profetik, ku nga ajetet dhe hadithet adekuate arrihet të nxirren këto norma. Mirëpo njerëzit nuk janë të gjithë ...

Read More »

Biografia e Imam Ebu Hanifes

Biografia e Imam Ebu Hanifes Shkruan: Shejh Esad Muhamed Seid Es-Sagarxhi Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë vetëm All-llahut, Zotit të botëve, paqja dhe mëshira qofshin mbi zotërinë tonë Muhamedin i cili ka thënë: “Kujt ia dëshiron All-llahu të mirën, e mëson atë në fe”.[1] Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut dhe se Muhamedi është robi dhe i Dërguari ...

Read More »