AKAID

Prof. Mehmet ef. Sahiti – Shoqëria dhe Feja

Prof. Mehmet ef. Sahiti – Shoqëria dhe Feja

Read More »

Prindërit e Pejgamberit janë të shpëtuar Imam Xhelaludin es-Sujutiu

Prindërit e Pejgamberit janë të shpëtuar Imam Xhelaludin es-Sujutiu Imam Sujutiu në lidhje me këtë temë shkroi jo më pak se pesë fetva. Ajo që është përkthyer këtu është një shkëputje nga trajtesa e tij e quajtur: “Shtigjet e besimdrejtëve drejt prindërve të Të Zgjedhurit” (Meselik el-Hunafa’ fi walidejj el-Mustafa) Ky shkrim ka të bëjë me pyetjen në lidhje me ...

Read More »

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre Feja Islame dhe tre dimensionet e saj Dimensioni i parë, përbërë prej pesë shtyllave të Islamit, i përgjigjet më së shumti pyetjes “si ta adhurojmë Allahun?” dhe fokusohet në shpjegimin e procedurave të sakta rituale për ta arritur këtë qëllim, në vendosjen e dispozitave dhe urdhëzimeve në lidhje me kryerjen e ritualeve ...

Read More »

Ebu Mensur Maturidi

Ebu Mensur Maturidi Imam Maturidiu është njëri nga personalitet më të shquara të mendimit islam. Emri i tij i plotë është Ebu Mensur Muhammed ibën Muhammed ibën Mahmud El-Maturidi. Maturid ose Maturit është emri i një fshati të Samarkandit të cilin e merr edhe Imami si llagap. Ndonjëherë Imami quhet edhe si Samarkandas: Shejh Imam Alemul Huda Ebu Mensur Samarkandi. ...

Read More »

Akaidi islam sipas Imam en-Nesefiut

 Akaidi islam sipas Imam en-Nesefiut   Fjala e përkthyesit   I   Krahas intensifikimit të shkrimeve me tematikë aktuale bashkëkohore, është obligim i patjetërsueshëm edhe studimi dhe prezentimi i veprave klasike të fesë islame, sidomos të diturisë së akaidit (el-‘akaid).Me këtë nënkuptojmë zbulimin dhe konservimin e dorëshkrimeve, pastaj përkthimin kritik, përpunimin dhe publikimin e dorëshkrimeve, qoftë tërësisht apo fragmentarisht.  Viteve ...

Read More »

El-Fikh’ul-Ekber

El-Fikh’ul-Ekber El-Fikh’ul-Ekber Imam Ebu Hanifeh r. a. الفقه الأكبرللإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت Përkthimi dhe komenti Nexhat S. Ibrahimi       Në emër të All-llahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!   [Baza e tewhidit dhe e asaj mbi të cilën ngritet besimi i vërtetë][1] أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَ مَا يَصِحُ اْلاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أنْ يَقُولَ: Esenca e tewhidit[2] (monoteizmit) dhe e ...

Read More »